SA se Superior Online Camo Klerewinkel.terme en voorwaardes

1. Aanvaarding van ons Bepalings
Deur die webwerf Bisdat Investments te besoek, enige van die dienste of inligting te bekyk, toegang tot of andersins te gebruik wat geskep, versamel, saamgestel of aan Bisdat Investments ingedien is, stem jy in om gebonde te wees aan die volgende diensbepalings en -voorwaardes. As jy nie deur ons Bepalings gebonde wil wees nie, is jou enigste opsie om nie die dienste van Bisdat Investments te besoek, te bekyk of andersins te gebruik nie. Jy verstaan, stem in en erken dat hierdie Bepalings 'n wetlik bindende ooreenkoms tussen jou en Bisdat Investments daarstel en dat jou gebruik van Bisdat Investments jou afdoende aanvaarding van hierdie ooreenkoms sal aandui.

2. Verskaffing van dienste
U stem in en erken dat Bisdat Investments daarop geregtig is om enige van sy dienste na eie goeddunke en sonder kennisgewing aan u te wysig, te verbeter of te staak, selfs al kan dit daartoe lei dat u verhinder word om toegang te verkry tot enige inligting daarin vervat. Verder stem jy in en erken dat Bisdat Investments geregtig is om dienste aan jou te verskaf deur filiale of geaffilieerde entiteite.

3. Eiendomsregte
Jy erken en stem in dat Bisdat Investments eiendoms- en vertroulike inligting kan bevat, insluitend handelsmerke, diensmerke en patente wat deur intellektuele eiendomswette en internasionale intellektuele eiendomsverdrae beskerm word. Bisdat Investments magtig jou om 'n enkele kopie van gedeeltes van sy inhoud te sien en te maak vir vanlyn, persoonlike, nie-kommersiële gebruik. Ons inhoud mag nie sonder ons skriftelike toestemming verkoop, gereproduseer of versprei word nie. Enige derdeparty-handelsmerke, diensmerke en logo's is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Enige verdere regte wat nie spesifiek hierin verleen word nie, word voorbehou.

4. Voorgelê inhoud
Wanneer jy inhoud by Bisdat Investments indien, gee jy terselfdertyd aan Bisdat Investments 'n onherroeplike, wêreldwye, tantièmevrye lisensie om jou inhoud wêreldwyd te publiseer, vertoon, wysig, versprei en sindikeer. U bevestig en waarborg dat u die vereiste magtiging het om bogenoemde lisensie aan Bisdat Investments toe te staan.


5. Geldeenheid en BTW en Betalingsbeleid
Bisdat Investments is 'n Suid-Afrikaans gebaseerde maatskappy en items word dus in Suid-Afrikaanse rande (ZAR) verkoop en sluit 15% BTW in.


6. Afleweringsbeleid
Goedere sal slegs afgelewer word sodra fondse ten volle betaal en uitgeklaar is.

'n POD sal afdoende bewys wees dat die Besending ooreenkomstig hierdie Bepalings afgelewer is, in goeie orde en toestand, in 'n ongeskonde vorm, sonder enige verlies en sal verder finale en absolute vrystelling van alle ondernemings, verpligtinge en aanspreeklikhede van Die Afleweringsdiens daarstel. Verskaffer en/of enige TPA.
Aflewering aan die Ontvanger, of, op 'n Besending wat aan die Kliënt (of sy genomineerde) teruggestuur word, sal afdoende bewys word deur 'n getekende kwitansie wat dus deur die Ontvanger of die Kliënt gegee word.
Die kliënt is verantwoordelik om te verseker dat die persoon wat so kwitansie verskaf uitdruklik deur die afleweringsdiensverskaffer of die TPA gemagtig is om dit te doen.
kwitansie wat aanvaarding erken word deur Die Afleweringsdiensverskaffer of die TPA uitgereik en aan die Kliënt verskaf deur 'n uitdruklik gemagtigde Die Afleweringsdiensverskaffer en/of TPA-personeel.
die Besending wat in Die Afleweringsdiensverskaffer ontvang word of die TPA se fisiese besit; en
'n Besending ingevolge hierdie Bepalings sal geag word ontvang te wees in die Afleweringsdiensverskaffer of enige TPA se besit slegs op -
Tensy skriftelik anders ooreengekom en deur Die Afleweringsdiensverskaffer onderteken is, sal geen ander instruksies, hetsy mondelings of skriftelik, bindend wees op Die Afleweringsdiensverskaffer of enige TPA nie.
Enige opdrag van die kliënt aan die afleweringsdiensverskaffer en/of 'n TPA om die diens te verskaf, sal op 'n die afleweringsdiensverskaffer se vragbrief wees, behoorlik ingevul en saam met die versending aangebied.
Onderhewig aan hierdie bepalings, stem die afleweringsdiensverskaffer in om die diens te ontvang en te reël vir die verskaffing van die diens aan die ontvanger in ooreenstemming met die inligting op die afleweringsdiensverskaffer se vragbrief of terugstuur van die verskeping aan die klant (of sy genomineerde) wanneer die versending nie aan die Ontvanger afgelewer is nie.

Gelyste prys van Items sluit nie aflewering in nie en die afleweringskoste sal by die betaalpunt vertoon word. Afleweringstyd sal tussen 2 tot 7 dae plaasvind. Afleweringskoste is nie terugbetaalbaar nie. Goedere word in verseëlde verpakking versend en moet op dieselfde manier ontvang word. Maak asseblief seker dat wanneer u aflewering van u aankoop ontvang, dit verseël is.

7. Ruil- en Retourbeleid
Bisdat Investments sal alle goedere terugbetaal of omruil indien u dit binne 7 dae na aankoop terugbesorg, met dien verstande dat die goedere steeds in hul oorspronklike toestand en verpakking moet wees en dalk nie gebruik is nie. Daar sal ook van jou verwag word om die oorspronklike belastingfaktuur voor te lê. Die goedere wat ons uitsluit van die 14 dae ruil- of terugbetalingsbeleid is: tensy daar 'n vervaardigingsfout in die goedere is, kan u hierdie goedere slegs terugstuur as dit nog in die oorspronklike toestand is, verkoop is en die verpakking, indien deursigtig, nie was nie. nog oopgemaak; goedere gekoop by wyse van spesiale reëling of pasgemaakte bestelling sal slegs vervang word indien gebrekkig. Afleweringskoste van items wat gekoop is, sal steeds die verantwoordelikheid van die kliënt wees, en ons sal nie afleweringskoste terugbetaal nie.

8. Jurisdiksie
Jy verstaan ​​uitdruklik en stem in om jou te onderwerp aan die persoonlike en eksklusiewe jurisdiksie van die howe van die land, staat, provinsie of gebied wat uitsluitlik deur Bisdat Investments bepaal word om enige regskwessie wat uit hierdie ooreenkoms voortspruit of wat verband hou met jou gebruik van Bisdat Investments op te los. As die geregshof wat jurisdiksie het, beslis dat enige bepaling van die ooreenkoms ongeldig is, sal daardie bepaling van die Bepalings verwyder word en die oorblywende Bepalings sal steeds geldig wees.

9. Eksterne inhoud
Bisdat Investments kan hiperskakels na derdeparty-inhoud, advertensies of webwerwe insluit. Jy erken en stem in dat Bisdat Investments nie verantwoordelik is vir en nie enige advertensies, produkte of hulpbron wat van sulke hulpbronne of webwerwe beskikbaar is, onderskryf nie.

10. Beperking van aanspreeklikheid
Jy verstaan ​​en stem in dat Bisdat Investments en enige van sy filiale of affiliasies in geen geval aanspreeklik sal wees vir enige direkte, indirekte, toevallige, gevolglike of voorbeeldige skade nie. Dit sal insluit, maar nie beperk word nie tot skadevergoeding vir verlies van wins, besigheidsonderbreking, besigheidsreputasie of klandisiewaarde, verlies van programme of inligting of ander ontasbare verlies wat voortspruit uit die gebruik van of die onvermoë om die diens, of inligting te gebruik, of enige permanente of tydelike staking van sodanige diens of toegang tot inligting, of die verwydering of korrupsie van enige inhoud of inligting, of die versuim om enige inhoud of inligting te berg. Bogenoemde beperking sal van toepassing wees ongeag of Bisdat Investments in kennis gestel is of bewus moes gewees het van die moontlikheid van sodanige skade. In jurisdiksies waar die uitsluiting of beperking van aanspreeklikheid vir gevolglike of toevallige skade nie toegelaat word nie, word die aanspreeklikheid van Bisdat Investments beperk tot die grootste mate wat deur die wet toegelaat word.

11. Vrywaring van waarborge
Jy verstaan ​​en stem in dat jou gebruik van Bisdat Investments geheel en al op jou eie risiko is en dat ons dienste "Soos Is" en "Soos Beskikbaar" verskaf word. Bisdat Investments maak geen uitdruklike of geïmpliseerde waarborge, endossemente of voorstellings hoegenaamd oor die werking van die Bisdat Investments-webwerf, inligting, inhoud, materiaal of produkte nie. Dit sal insluit, maar nie beperk word nie tot, geïmpliseerde waarborge van verhandelbaarheid en geskiktheid vir 'n spesifieke doel en nie-oortreding, en waarborge dat toegang tot of gebruik van die diens ononderbroke of foutvry sal wees of dat defekte in die diens sal wees. gekorrigeer.

12. Beëindiging van Ooreenkoms
Die bepalings van hierdie ooreenkoms sal voortgaan om vir ewig van toepassing te wees totdat dit deur enige van die partye beëindig word sonder kennisgewing te eniger tyd om enige rede. Bepalings wat vir ewig moet voortduur, sal nie deur die beëindiging van hierdie ooreenkoms geraak word nie.

13. Sekuriteitsbeleid
Ons het elke stap geneem wat nodig is om te verseker dat hierdie webwerf heeltemal veilig is. Jy hoef nie bekommerd te wees oor enige van die inligting wat jy met ons op ons webwerf deel nie. Ons het baie moeite gedoen om te verseker dat jou inligting veilig by ons is. Op alle punte waar jy gevra word om sensitiewe inligting in te voer, sal daardie inligting geïnkripteer en beskerm word met die beste enkripsiesagteware wat in die bedryf beskikbaar is. Dit verseker dat enige kommunikasie tussen jou rekenaar en ons s'n nie onderskep kan word nie. Terwyl u op 'n veilige bladsy is, sal u 'n slotikoon onderaan u blaaier sien.


14. Privaatheidsbeleid
Ons hou alle vertroulike inligting wat deur alle kliënte aan hom bekend gemaak is, streng vertroulik en maak nie sulke vertroulike inligting aan derde partye bekend nie – tensy dit deur die wet vereis word; alle redelike maatreëls te tref om die vertroulikheid van vertroulike inligting te beskerm en die openbaarmaking of gebruik van vertroulike inligting te vermy ten einde te verhoed dat dit in die publieke domein val of die besit van persone behalwe daardie persone wat tot enige sodanige inligting gemagtig is.
Bisdat Investments demonstreer sy verbintenis tot ons kliënte se privaatheid deur hierdie verklaring te verskaf. Ons sal alles in ons vermoë doen om jou reg op privaatheid te verseker. Ons is daartoe verbind om langdurige verhoudings te ontwikkel wat op vertroue gebou is. Bisdat Investments sal nooit daardie vertroue skend nie. Bisdat Investments sal nie u persoonlike inligting verkoop nie. Bisdat Investments hou al jou inligting vertroulik. Bisdat Investments sal nie u korporatiewe inligting verkoop/openbaar maak nie.


15. KREDIETKAART EN TERUGBETALINGSBELEID
Ons aanvaar direkte deposito's, EFT's, kredietkaarte, debietkaarte en Ukash.
Bisdat Investments sal geregtig wees om die prys van enige items te verander sonder vooraf kennisgewing aan die kliënt en na sy uitsluitlike diskresie. Alhoewel dit gesê word, sal elke poging aangewend word om enige prysveranderings voor die tyd te kommunikeer.
Let daarop dat sodra 'n gedragsbevel vasgelê is, dit beskou word as 'n magtiging om die verifikasieproses deur Bisdat Investments te begin. As sodanig sal daar tot 14 dae terugbetaling wees as die item teruggestuur word op die oorspronklike manier waarop dit afgelewer is.
Betaling per kredietkaart word onmiddellik deur 'n aanlyn betaalpoort gemagtig, mits alle besonderhede korrek vasgelê is. Bisdat Investments neem geen verantwoordelikheid vir die bedrieglike gebruik van internetbankdienste se aanmeldkodes en PINS nie.
Daar is drie verskillende metodes om betaling te bewerkstellig vir aankope wat op hierdie webwerf gelewer word. Dit is via kredietkaart en debietkaart deur die Payfast Secure-portaal en direkte fondsoorplasing. Neem asseblief kennis dat, alhoewel alle navrae deur Bisdat Investments ontvang sal word, hulle NIE VERWERK sal word voordat bewys van betaling deur Bisdat Investments ontvang is nie.

16. Volledige ooreenkoms
Jy verstaan ​​en stem in dat die bogenoemde Bepalings die hele algemene ooreenkoms tussen jou en Bisdat Investments uitmaak. Jy kan onderhewig wees aan bykomende bepalings en voorwaardes wanneer jy ander dienste, geaffilieerde dienste of derdeparty-inhoud of -materiaal gebruik, koop of toegang verkry.

17. Land van Domisilie
Hierdie webwerf word beheer deur die wette van Suid-Afrika en Bisdat Investments kies sy domicilium citandi et executandi vir alle doeleindes ingevolge hierdie ooreenkoms, hetsy ten opsigte van hofproses, kennisgewing of ander dokumente of kommunikasie van watter aard ook al.

18. Veranderinge aan die Bepalings
Bisdat Investments behou die reg voor om hierdie bepalings van tyd tot tyd te wysig na ons uitsluitlike goeddunke en sonder enige kennisgewing. Veranderinge aan ons Bepalings word van krag op die datum waarop dit geplaas word en jou voortgesette gebruik van Bisdat Investments na enige veranderinge aan Bepalings sal jou ooreenkoms aandui om daaraan gebind te wees.